DedeCMS arclist标签中实现表格及列表中两列排列_dedecms_CMS教程_脚本之家

今天介绍两种两列排列方法(表格及列表): 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)

复制代码
代码如下:
1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
<table> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
<tr> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
{dede:arclist row='10'} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
<td><a href="[field:arcurl/]">[field:title/]</a></td> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
[field:global.autoindex runphp='yes'] 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
if((@me % 2) == 0 && @me <> 10) 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
{ 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
@me = '</tr></tr>'; 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
else{ 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
@me = ''; 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
[/field:global.autoindex] 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
{/dede:arclist} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
</tr> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
</table> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
<ul> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
<li> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
{dede:arclist row='10'} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
<a href="[field:arcurl/]">[field:title/]</a> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
[field:global.autoindex runphp='yes'] 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
if((@me % 2) == 0 && @me <> 10) 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
{ 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
@me = '</li><li>'; 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
else 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
{ 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
@me = ''; 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
[/field:global.autoindex] 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
{/dede:arclist} 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
</li> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)
</ul> 1O5迪尔课堂自学网-|第二课堂|--(官网)

扫一扫手机访问